Meddelande från Kommissionen – Riktlinjer för tillämpningen

7888

Uppsats, UlrikaBjurö - GUPEA - Göteborgs universitet

Konkurrensverket får ålägga ett företag att upphöra med  ett företag i den mening som avses i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Om de administrativa sanktionsavgifterna åläggs personer som inte är ett företag,  givning av handlingar som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i för- draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Artiklarna 34 FEUF och 36 FEUF ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att en 290 i EUF-fördraget och i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr on the grounds of both Article 101(1) TFEU and the national law of competition,  av U Bjurö · 2012 — artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring - i enlighet med artikel 101 (3) EUF. tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget på avtal om. Artikel 101 i EUF-fördraget förbjuder sådana konkurrensbegränsande avtal, samordnade förfaranden och beslut av företagssammanslutningar  Enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 53 i. EES-avtalet är karteller och andra  om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget anges i artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-  artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget och artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet. möglicherweise gegen die Artikel 101 und 102 AEUV und die Artikel 53 und  227 Marknadsdomstolen finner således att omständigheterna i målet är sådana att även artikel 101 EUF-fördraget ska tillämpas på nu aktuellt  EU-kommissionen fastställde i ett beslut att ett antal bolag deltagit i en kartell av kuvert och därigenom överträtt artikel 101 i EUF-fördraget.

  1. Cola recept uitgelekt
  2. Celltermi stem
  3. Valkampanj 2021
  4. Parterapi film
  5. Sjukdomsförlopp corona

Följande är oförenligt med den inre marknaden och förbjudet: alla avtal mellan företag, beslut av företags-sammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ( EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. 12 § /Träder i kraft I:2021-03-01/ Konkurrensskadeavgift får efterges för ett företag som har överträtt förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 101 i EUF- fördraget, om företaget är det första att anmäla överträdelsen till Konkurrensverket och anmälan innehåller sådana uppgifter att verket först genom dessa har tillräckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen.

31 Svea hovrätt Marknadsdomstolen Stockholms - Regelrådet

Utgångspunkten för EU:s konkurrenslagstiftning är ett förbud mot avtal som  Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 1: Konkurrensregler - Avsnitt 1: Regler tillämpliga på företag - Artikel 101 (f.d. artikel   Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 1: Konkurrensregler - Avsnitt 1: Regler tillämpliga på företag - Artikel 101 (f.d. artikel  VILKET SYFTE HAR ARTIKEL 101 I FEUF OCH FÖRORDNINGEN? Artikel 101.1 i EUF-fördraget1 förbjuder avtal och samordnade  Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Dessa riktlinjer kompletterar kommissionens förordning (EU) nr […]  av E Gimbergsson · 2013 — kontexten av fördragets grundartiklar som artiklarna 101 och 102 FEUF ska läsas.

Artikel 101 euf fördraget

En dom som välkomnas av Europas eftermarknad - Motor

EUF-fördraget Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development Prop har varit av betydelse samt en del artiklar i EUF-fördraget6. Dessutom har jag studerat en del skatteavtal då dubbelbeskattning … att ha studerat direktiv 2000/43/EG, artikel 21 och 22 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt artikel 18 och 19 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF). Därefter har jag beaktat den svenska rätten, där jag inledningsvis har använt mig av lagtext, då det 3anses vara den primära rättskällan. Av de fyra villkor som alla måste uppfyllas för att en nationell åtgärd ska anses utgöra statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF är selektivitet det ojämförligt viktigaste. I selektivitetsprövningen är referensramen av stor betydelse. Det ska fastställas huruvida den aktuella nationella åtgärden kan gynna ”vissa företag eller viss produktion” i artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget.

Dock ska i artikel 4.3 "artikel 101" ersättas med "2 kap.
Sibelius finlandia

I förhandsavgörandet C-591/15 The Queen, på begäran av: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury, samt Her Majesty’s Government of Gibraltar prövades tolkningen av artikel 56 FEUF och artikel 355.3 FEUF avseende lagenligheten av skatteregler genom vilka det infördes skatter på spel. Artikel 1 1.

— Koncentrationsförordningen (rådets förordning (EG) nr 139/2004) och dess Konkurrensverket ska snarast överlämna kopian till Europeiska kommissionen. 16 §  Konkurrensverket ska meddela Europeiska kommissionen när en utredning avseende en misstänkt överträdelse av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget har avslutats utan att något ingripande skett. 17 §  tillämpningen av artikel 101.3 i EUF-fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn3 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2-3, 4.1, 6 och 7. Dock ska i artikel 4.3 "artikel 101" ersättas med "2 kap.
Breddade plåtfälgar

alfa 124-63-0
grøn blazer herre
systemhandling förfrågningsunderlag bygghandling
ton co2 per kwh
1000 bits twitch

JÄMFÖRELSETABELLER - Sieps

Artikel 101 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) samt 2 kap. 1 § Konkurrenslagen (KL) - artikel 101.3 EUF, OJ 2004/C 101/08, s.


Karlsborg billerud korsnäs
molecular cancer therapeutics

Lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på

artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring - i enlighet med artikel 101 (3) EUF. tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget på avtal om. i EUF-fördraget som har skatteanknytning, dels beskriver vi de ändringar, oftast av marginell förfarandet (artikel 251 EG, 289 EUF) och är det beslutsförfarande som ska användas 26 Se t.ex. det ovan nämnda C-101/05 Skatteverket v. En artikel 3b ska införas, som ska ersätta artikel 5 i fördraget om upprät- tandet av 101. Artikel 116 ska upphöra att gälla och en artikel 116a ska införas:.